Algemene voorwaarden

Versie juni 2021

Algemene voorwaarden Wayve (hierna: algemene voorwaarden), vertegenwoordigd door mevrouw E.M. Jooren, orthomoleculair voedingsdeskundige, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82960402.

Bij de eerste afspraak met de orthomoleculair voedingsdeskundige komt de behandelovereenkomst tot stand, zoals beschreven in deze algemene voorwaarden.

De orthomoleculair voedingsdeskundige en cliënt nemen ieder hun verantwoordelijkheid in de behandelingen zoals deze zijn afgesproken. De orthomoleculaire behandeling kan reguliere geneeswijzen aanvullen, maar vervangt deze niet. cliënt raadpleegt bij klachten altijd eerst de behandelend arts.

Wayve behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze uitdrukkelijk door Wayve zijn bekendgemaakt.

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 1 | Definities

 1. De orthomoleculair voedingsdeskundige of dienstverlener: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht heeft aangenomen. In dit geval mevrouw E.M. Jooren.
 2. De opdrachtgever of cliënt: de natuurlijke persoon die aan de orthomoleculair voedingsdeskundige opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden/behandeling/consulten.
 3. Adres: de locatie waarop de praktijk van de orthomoleculaire voedingsdeskundige wordt uitgevoerd.

 Artikel 2 | Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen bovengenoemd orthomoleculair voedingsdeskundige en de cliënt.
 2. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 Artikel 3 | |Uitvoering van de behandelovereenkomst

 1. De behandelovereenkomst is de overeenkomst tussen de orthomoleculair voedingsdeskundige en de opdrachtgever waarin wordt afgesproken dat de orthomoleculair voedingsdeskundige handelingen als screening, onderzoeken, adviseren en het uitvoeren van het behandelplan mag toepassen met als doel aan de hulpvraag van de opdrachtgever te voldoen.
 2. Orthomoleculair voedingsdeskundige verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de opdrachtgever in alle fasen van de behandeling. Zij zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op de orthomoleculair voedingsdeskundige rust een inspanningsverbintenis. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap.
 3. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan de orthomoleculair voedingsdeskundige worden medegedeeld en verplicht zich middels het intakegesprek alle relevante informatie aan de orthomoleculair therapeut te verstrekken.
 4. De orthomoleculair voedingsdeskundige verplicht zich de opdrachtgever correct door te verwijzen naar een collega of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 5. Orthomoleculair therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte en/of onvolledige gegevens.
 6. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment van het intakegesprek totdat opdrachtgever is uitbehandeld.
 7. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of zolang de behandeling duurt, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan, bijvoorbeeld bij cursussen of workshops.
 8. Wijzigingen van, dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.
 9. De orthomoleculair voedingsdeskundige zal bij het uitvoeren van de behandelovereenkomst zoveel mogelijk rekening houden met de redelijke wensen van de opdrachtgever, mits dit naar het oordeel van de orthomoleculair voedingsdeskundige bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 4 | Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aanpassen.
 2. Orthomoleculair voedingsdeskundige zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de opdrachtgever inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.
 3. De extra werkzaamheden zullen door opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven.
 4. Orthomoleculair voedingsdeskundige heeft te allen tijde het recht, de overeenkomst, zonder opgave van rede, met de opdrachtgever te beëindigen, zonder restitutie van voorafgaande consulten en/of aanschaf van suppletie.

Artikel 5 | Opzegging

Opdrachtgever en orthomoleculair voedingsdeskundige kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de gebruikelijke annuleringstermijn van 48 uur in acht wordt genomen (zie artikel 7 van de algemene voorwaarden). De orthomoleculair voedingsdeskundige kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet.

Artikel 6 | Overmacht

Indien de orthomoleculair voedingsdeskundige haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat de orthomoleculair voedingsdeskundige alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

 Artikel 7 | Annulering

 1. Afspraken dienen telefonisch of per e-mail minimaal 48 uur voor de afspraak geannuleerd te worden. Bij annulering korter dan 48 uur voor aanvang van een afspraak is de opdrachtgever, gezien de gereserveerde tijd, het gehele bedrag van de afspraak verschuldigd.
 2. De orthomoleculair voedingsdeskundige is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dit zal de orthomoleculair voedingsdeskundige eveneens 48 uur vóór het afgesproken tijdstip kenbaar maken, waarbij voor de opdrachtgever de meest gunstige tijd zal worden aangehouden.

Artikel 8 | Geheimhouding

Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.

Artikel 9 | Betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen betaalt de opdrachtgever aan de orthomoleculair voedingsdeskundige voor ieder consult direct na afloop daarvan, zulks tegen overgave van een door de orthomoleculair voedingsdeskundige ondertekende kwitantie. Compensatie door de opdrachtgever met bestaande of vermeende vorderingen op de orthomoleculair voedingsdeskundige uit welke hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Indien de opdrachtgever gebruik maakt van een pakket, zoals tijdens het intakegesprek is overeengekomen, dan betaalt de opdrachtgever de orthomoleculair voedingsdeskundige direct na het intakegesprek de helft van de waarde van het pakket. Het overige deel van de waarde van het pakket voldoet de opdrachtgever na vier, zes of acht weken. Dit is afhankelijk van de omvang en duur van het overeengekomen pakket.
 3. Bij overschrijding van de betaaldatum wordt het factuurbedrag vermeerderd met EURO 10,00 administratiekosten. Indien de nota 30 dagen na de factuurdatum niet is voldaan, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is de opdrachtgever de wettelijke rente aan orthomoleculair voedingsdeskundige verschuldigd.
 4. Derhalve zal na het versturen van twee betalingsherinneringen overgegaan worden tot het incasseren vi een door de orthomoleculair voedingsdeskundige gekozen incassobureau en/of indien nodig gerechtsdeurwaarder.
 5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 10 | Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van orthomoleculair voedingsdeskundige is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van orthomoleculair voedingsdeskundige wordt uitbetaald.
 2. Bij de uitvoering van de dienstverlening van bovengenoemd orthomoleculair voedingsdeskundige is sprake van een inspanningsverplichting.
 3. Orthomoleculair voedingsdeskundige geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening voordoen bij de opdrachtgever, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de orthomoleculair voedingsdeskundige. Bovengenoemd orthomoleculair voedingsdeskundige is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 4. Orthomoleculair voedingsdeskundige is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de opdrachtgever door de orthomoleculair voedingsdeskundige mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 5. Orthomoleculair voedingsdeskundige is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van orthomoleculair voedingsdeskundige beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de opdrachtgever.
 7. De opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij bovengenoemd orthomoleculair voedingsdeskundige aansprakelijk wil stellen.
 8. Orthomoleculair voedingsdeskundige is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of overige natuurgeneeskundige middelen. De leverancier van deze supplementen en/of overige natuurgeneeskundige middelen, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar. Orthomoleculair voedingsdeskundige zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen.
 9. De opdrachtgever is verplicht alle relevante informatie over de medische situatie en het verleden, het gebruik en wijziging van medicatie door te geven aan de orthomoleculair voedingsdeskundige.
 10. De uit de behandelingen voortvloeiende adviezen of aanbiedingen zijn maximaal drie maanden geldig. Daarna dient het advies herijkt te worden in een individueel consult of te worden gestaakt.
 11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van orthomoleculair voedingsdeskundige.

Artikel 11 | Tarieven

 1. Orthomoleculair voedingsdeskundige is gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven te verhogen onder meer bij tussentijdse verhogen en/of toelagen op goederenprijzen, kosten van materialen, halffabricaten of diensten, die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, verzendkosten, lonen of sociale lasten, waardedaling van de overeengekomen valuta en alle overige overheidsmaatregelen die prijsverhogend werken waardoor de kostprijs wordt verhoogd. In het voorkomende geval zal de betrokkene daarvan zo spoedig als mogelijk op de hoogte worden gesteld.
 2. Indien opdrachtgever laster komt dan de afgesproken tijd, wordt deze tijd verrekend met de afgesproken consulttijd, zodat eventuele volgende cliënten hier geen hinder van ondervinden.
 3. Orthomoleculair voedingsdeskundige behoudt het recht de tarieven te wijzigen.

Artikel 12 | Intellectueel eigendom

 1. De orthomoleculair voedingsdeskundige behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en ‘knowhow, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever.
 2. De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de orthomoleculair voedingsdeskundige noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij opdrachtgever, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de orthomoleculair voedingsdeskundige zijn verstrekt.

Artikel 13 | Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart orthomoleculair voedingsdeskundige voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan orthomoleculair voedingsdeskundige toerekenbaar is. Indien orthomoleculair voedingsdeskundige uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden orthomoleculair voedingsdeskundige zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is orthomoleculair voedingsdeskundige, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. alle kosten en schade aan de zijde van orthomoleculair therapeut en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 14 | Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en orthomoleculair voedingsdeskundige waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechtbank Oost-Brabant is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Deze algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden door bovengenoemd orthomoleculair therapeut worden gewijzigd en aangepast. Dit geldt tevens voor alle op de website verschafte informatie alsmede de data en voorwaarden van openingstijden, workshops en overige activiteiten. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomst die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijke uitdrukkelijk anders is overeengekomen.